Categories
Card Games

Mariáš 2.60 APK (Mod Unlimited Money) Download – on android

Mari APK Mod Unlimited Money Download on android

Latest Version of Download MOD APK Mariáš (Unlimited Money) Download – on android Card Mobile Game Detail.

ApplicationMariáš
RequirementsAndroid
FolderCard
Rating
Installed50,000+
Size87MB
DeveloperMicrosoft
Google PlayStore IDxiix.eu.licitak

Android Mobile Mariáš is the latest game on this list. We usually wait a bit to see how a game plays out, but this one is so fast downloading Mariáš best mobile game on android Mariáš is a full range of tools and libraries to help you develop, optimize, launch, and iterate on high quality Android game.

Mariáš Screenshot Download

Mariáš  screenshots 1Mariáš  screenshots 2

Mariáš APK (Mod Unlimited Money) Download – on android MOD APK – on android – Bylo nebylo, někdy v minulém století po pádu komančů v této zemi, jsem se z rodné vísky dostal na studia v Praze. Zanedlouho jsem se seznámil s Fanoušem a posléze i jeho kamarádem Jaroušem. Tito mě zasvětili do tajů licitovaného mariáše a já shledal tuto hru jako velmi zábavnou a později i výdělečnou. Postupem času jsem z nezkušeného zelenáče vyrostl v celkem schopného karbaníka.

Paralelně s tímto jsem se učil i programovat a nejednou ve mně vzklíčila myšlenka přetavit své mariášnické umění do počítačové podoby. No k realizaci nikdy nedošlo a až nyní s nástupem chytrých placek jsem se tohoto úkolu zhostil.

Počítačoví spoluhráči nejsou tak dobří jako ti skuteční, ale na druhou stranu mají výbornou paměť. Pokud shledáte výrazně špatnou hru od Fanouše nebo Jarouše, tak mi tuto můžete zaslat mailem (v detailu hry z menu zvolit Poslat k vyhodnocení).

Hraní licitovaného nebo voleného mariáše lze přepnout v nastavení.

Na začátku každé hry se náhodně stanovuje úroveň risku pro Jarouše i Fanouše od 1 do 3. 1 znamená opatrný hráč, 3 znamená riskující hráč. Risk se uplatňuje při licitaci a flekování. Meze risku lze změnit v nastavení. Hra s opatrnými hráči může být pro někoho nudnější, pak doporučuji nastavení 2 – 3 nebo rovnou 3 – 3.

Více se dozvíte přímo ve hře – tlačítko INFO.

Ve zkratce některá pravidla:
– desítku a eso lze odhodit do talonu jen u betla a durchu
– hlášenou sedmu lze odhodit až jako poslední kartu
– při dvou sedmách je desítka hned pod esem
– hlášená sedma nesmí do talonu
– vylicitovanou obyčejnou sedmu lze zahodit
– sedma bez fleků nebo jen s flekem na hru se nehraje
– stovka se sčítá
– flekuje se max. do flek-re-tutti-boty

Pokud se Vám hra zasekne, použijte prosím tlačítko zavináče v nastavení k odeslání záznamu poslední hry.

Hrací karty PIATNIK byly použity s laskavým svolením společnosti Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne – www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK wurden mit freundlicher Genehmigung der Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht – www.piatnik.com.

Dále děkuji Národnímu památkovému ústavu za poskytnutí mariášových karet s historickými karikaturami z 19. století – https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/50805-mariasove-karty-s-historickymi-karikaturami-z-19-stoleti

Poděkování patří i Anně Podskalské za poskytnutí ručně malovaných karet. Každá karetní barva je výtvarně zasazena do jiného ročního období i regionu. Listy – jaro, kule – léto, srdce – podzim a žaludy – zima. Karty jsou plné lidových krojů (valašský, kyjovský, hanácký a kopaničářský) – http://www.cary-a-crty.cz
It was not, sometime in the last century after the fall of the Comanches in this country, I got from my home village to study in Prague. I soon met Fanouš and later his friend Jarouš. These introduced me to the secrets of the auctioned marriage, and I found this game to be very entertaining and later lucrative. Over time, I grew from an inexperienced rookie into a fairly capable carbine.

In parallel with this, I also learned to program, and more than once the idea sprung up in me to transform my Marian art into a computer form. Well, it never happened, and only now, with the advent of smart cakes, have I taken on this task.

Computer teammates are not as good as the real ones, but on the other hand they have an excellent memory. If you find a significantly bad game from Fan or Jarouš, you can send it to me by e-mail (in the game detail, select Send for evaluation from the menu).

You can toggle the bidding or elected marriage in the settings.

At the beginning of each game, the risk level for Jarous and Fans is randomly determined from 1 to 3. 1 means cautious player, 3 means risky player. The risk is applied during bidding and staining. Risk limits can be changed in the settings. Playing with cautious players can be more boring for someone, then I recommend setting 2 – 3 or even 3 – 3.

You can learn more directly in the game – INFO button.

In short, some rules:
– A ten and an ace can only be thrown into the talon at the nativity and durch
– The reported seven can only be discarded as the last card
– At two sevens, the ten is just below the ace
– reported seven may not enter the talon
– the defined ordinary seven can be discarded
– Seven without spots or just with spots per game is not played
– A hundred add up
– stains up to stain-re-tutti-shoes max

If you get stuck, please use the at sign in the settings to send a record of the last game.

PIATNIK playing cards have been used with the kind permission of Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne – www.eshop-piatnik.cz.
Games card PIATNIK was visited with friendly presentation of Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne published – www.piatnik.com.

I would also like to thank the National Monuments Institute for providing Marian cards with historical caricatures from the 19th century – https://www.npu.cz/en/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/50805-mariasove-karty -with-historical-cartoons-from-the-19th-century

Thanks also go to Anna Podskalská for providing hand-painted cards. Each card color is artistically set in a different season and region. Leaves – spring, balls – summer, heart – autumn and acorns – winter. The cards are full of folk costumes (Wallachian, Kyjov, Haná and Kopaničářský) – http://www.cary-a-crty.cz
– algoritmus
– nové ručně malované karty
– nová rubová strana
– nové symboly barev

Whats New

  • ALL previous Bug of Mariáš Mobile Game Fixed
  • unlimited Coins/Cash
  • Mariáš newly Levels added
  • Mariáš Download links working Fast
  • unlimited Unknow item
  • unlimited Hacks
  • Mariáš Unlimited Money
RatingVotes
2076