Categories
Games Role Playing

Tân Tiếu Ngạo VNG 1.0.165 APK (Mod Unlimited Money) Download – on android

Tn Tiu Ngo VNG APK Mod Unlimited Money Download on android

Latest Version of Download MOD APK Tân Tiếu Ngạo VNG (Unlimited Money) Download – on android Role Playing Mobile Game Detail.

Application Tân Tiếu Ngạo VNG
Requirements Android
Folder Role Playing
Rating
Installed 100,000+
Size 87MB
Developer Microsoft
Google PlayStore ID com.pg1.ttngh

Android Mobile Tân Tiếu Ngạo VNG is the latest game on this list. We usually wait a bit to see how a game plays out, but this one is so fast downloading Tân Tiếu Ngạo VNG best mobile game on android Tân Tiếu Ngạo VNG is a full range of tools and libraries to help you develop, optimize, launch, and iterate on high quality Android game.

Tân Tiếu Ngạo VNG Screenshot Download

Tân Tiếu Ngạo VNG screenshots 1Tân Tiếu Ngạo VNG screenshots 2

Tân Tiếu Ngạo VNG APK (Mod Unlimited Money) Download – on android MOD APK – on android – PHIÊN BẢN MỚI NGŨ NHẠC HÀNH SƠN

Ngũ Nhạc Hành Sơn là phiên bản lớn đầu tiên trong năm 2021 của Tân Tiếu Ngạo VNG nhân dịp kỷ niệm một năm ra mắt, với hàng loạt cập nhật đặc sắc, hấp dẫn: Môn phái mới Hành Sơn cơ động, hệ thống Ám Khí đa dạng, trang bị Chú Tinh gia tăng sức mạnh, tính năng mới Kỳ Kinh Đỏ cường hóa toàn diện, hoạt động Bí Cảnh Đoạt Bảo thú vị, hoạt động Tế Thế An Bang nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn, tăng thuộc tính mới cho bộ thời trang. Với hàng chục hệ thống tính năng PVE & PVP đa dạng, hệ thống hoạt động cộng đồng và giải trí phong phú trải dài cả ngày, không có phút giây nhàm chán nào trong thế giới Tân Tiếu Ngạo VNG.

***TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC***

1. MÔN PHÁI MỚI HÀNH SƠN

– Đệ tử Hành Sơn sử dụng Hồ Cầm làm vũ khí phòng thân, thân thủ bất phàm, thoắt ẩn thoắt hiện, dù đấu trực tiếp hay ám sát đối phương đều cực nhanh nhẹn,là một trợ thủ đắc lực bên cạnh đồng đội.
– Môn phái Hành Sơn chia thành hai loại võ học bao gồm Lạc Vân và Kinh Huyền.

2. HỆ THỐNG MỚI ÁM KHÍ

– Sau khi thu thập đủ mảnh có thể ghép thành Ám Khi, và có thể nâng cấp, tinh luyện để nâng cấp thuộc tính và hiệu ứng của Ám Khí.
– Trong giang hồ có tổng cộng 7 loại Ám Khí để người chơi thu thập, nhưng chỉ có thể trang bị một Ám Khí để chiến đấu: Quỳ Hoa Huyền Châm, Vạn Quân Thần Nỏ, Linh Xà Kim Hoa, Phi Yến Ngân Thoa, Tấn Thiết Bút Phán Quan, Băng Phách Ngân Châm, Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn.

3. TRANG BỊ CHÚ TINH

– Level 120 mở Chú Tinh Trang Bị, giúp tăng thuộc tính trực tiếp lên nhân vật thông qua Tinh Bàn.
– Tinh Bàn khác nhau có tổng cấp khắc mở khóa khác nhau.
– Sử dụng Đá Tử Tinh làm nguyên liệu để kích hoạt chủ tinh điểm tướng trên Tinh Bàn.
– Khi kích hoạt thành công thì thuộc tính trên Tinh Bàn sẽ tăng theo tỉ lệ của cấp khắc, cấp khắc càng cao thì tỉ lệ thuộc tính tăng thêm càng cao.

4. TÍNH NĂNG MỚI KỲ KINH ĐỎ

– Hai tính năng chính: Tăng bậc và Dung hợp.
– Đối với Tăng bậc, sử dụng Xích Hi Long Hào để tăng bậc Kỳ Kinh Cam lên Kỳ Kinh Đỏ.
o Lúc đó, Kỳ Kinh Đỏ kế thừa EXP, thuộc tính cơ bản, thuộc tính bộ của Kỳ Kinh Cam, đồng thời nhận thêm 1 thuộc tính Từ Tố.
o Từ tố đặc biệt gồm nhiều thuộc tính, có xác suất nhận kèm hiệu quả phụ tố hiếm, phụ tố giống khác nhau có hiệu lực cùng lúc, giống nhau có thể tăng cấp.
– Đối với Dung hợp, hai Kỳ Kinh Đỏ mạch vị giống nhau có thể dung hợp tạo thành 1 Kỳ Kinh Đỏ mới.
o Thuộc tính cơ bản, thuộc tính bộ và từ tố của Kỳ Kinh Đỏ mới được tự do phối hợp từ 2 Kỳ Kinh Đỏ dung hợp, trong đó từ tố còn tạo thêm 1 dòng mới để lựa chọn.
o Kỳ Kinh mới kế thừa EXP của 2 Kỳ Kinh dung hợp, EXP dư ra sẽ lưu vào kho EXP.

5. HOẠT ĐỘNG MỚI BÍ CẢNH ĐOẠT BẢO

– Thời gian: 21:00-24:00 Thứ 4, Thứ 7 và 15:00-18:00 Thứ 7
– Người chơi có Hắc Thủy Lệnh có thể vào Bí Cảnh đoạt bảo, trở thành Bí Cảnh Hành Giả – nhặt được rương, diệt Kẻ Trộm Bảo và Boss được nhận thưởng rương.
– Tùy theo loại rương nhận được mỗi tầng nhận được Bách Thú Phổ-Thấp, Mảnh Búa Rèn, Tiêu Minh Phù và mảnh Ám Khí.

6. HOẠT ĐỘNG MỚI TẾ THẾ AN BANG

– Tham gia hoạt động vào 21:00-22:00 Chủ Nhật hàng tuần trên bản đồ thế giới.
– Mỗi sự kiện đều có 1 mục tiêu cần người chơi toàn sever hoàn thành trong thời gian quy định.
– Sự kiện chia làm 3 giai đoạn hấp dẫn: Bất ngờ, Manh mối và Sự kiện cuối.
o Khi manh mối toàn server đạt 100% sẽ mở ngẫu nhiên 2 chuỗi sự kiện manh mối, hoàn thành sẽ kích hoạt sự kiện cuối.
o Cống hiến càng cao giai đoạn về sau nhận được điểm manh mối càng nhiều.
– Phần thưởng: Giang Hồ Lệnh và Rương Binh Oa.

7. TĂNG THUỘC TÍNH THỜI TRANG

– Bộ sưu tập thời trang đa dạng, biến tấu hàng ngàn phong cách tùy theo sở thích .
– Trang bị bối sức và thú cưỡi mới sẽ được công thêm chỉ số thuộc tính tấn công, phòng thủ và sinh lực

***PERMISSION***

* WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Đọc thông tin hình ảnh
* READ_EXTERNAL_STORAGE: Lưu thông tin hình ảnh
* RECORD_AUDIO: Hỗ trợ tính năng voice chat
* CAMERA: Hỗ trợ tính năng chụp ảnh
NEW VERSION OF HAN SON MUSIC

Ngu Nhac Hanh Son is the first major version in 2021 of Tan Tieu Ngao VNG on the occasion of the one-year anniversary of its debut, with a series of unique and attractive updates: New mobile Hanh Son sect, Dark Air system variety, equipped with an increased strength, new feature of the Red King Ky Kinh comprehensively enhanced, interesting activities Secret Canh Dau Bao, activities The An Bang receive many attractive rewards, increase new attributes for fashion set. With dozens of diverse PVE & PVP feature systems, a rich system of community activities and entertainment throughout the day, there is no boring moment in the world of Tan Tieu Ngao VNG.

***SPECIAL FEATURES***

1. NEW DISTRICT OF HAN SON

– Disciple Hanh Son uses Ho Cam as a weapon of self-defense, extraordinary body, stealthy appearance, whether fighting directly or assassinating the opponent, is extremely agile, an effective assistant beside his teammates.
– The Hanh Son school is divided into two types of martial arts including Lac Van and Kinh Huyen.

2. NEW WINNER SYSTEM

– After collecting enough pieces, it can be combined into Dark Chi, and can be upgraded and refined to upgrade the attributes and effects of Dark Qi.
– In Gypsy there are a total of 7 types of Dark Qi for players to collect, but can only equip one Dark Air to fight: Quy Hoa Huyen Cham, Van Quan Than Cross, Linh Xa Kim Hoa, Phi Yen Ngan Thoa, Tan Thiet Pen Judge, Bang Phach Ngan, Poster Calendar Lightning Fire Bullet.

3. EQUIPMENT

– Level 120 unlocks the Equipment Star, which increases the character’s attributes directly through the Star Table.
– Different Star Tables have different unlockable total levels.
– Use Purple Crystal as an ingredient to activate the master of champion points on Tinh Table.
– When activated successfully, the attribute on the Star Table will increase according to the rate of the engraving level, the higher the engraving level, the higher the rate of the added attribute.

4. NEW FEATURE RED EXPERIENCE

– Two main features: Level Up and Fusion.
– For Level Up, use Chi Hi Long Hao to level up Ky Kinh Orange to Ky Kinh Red.
o At that time, Ky Kinh Red inherits EXP, the basic attribute, the set attribute of Ky Kinh Orange, and also receives 1 more Tu To attribute.
o Special element includes many attributes, has the probability of receiving the effect of rare affixes, different affixes of different varieties are effective at the same time, the same can be leveled up.
– For Fusion, two Red Meridians of the same taste can fuse to form a new Red Meridian.
o Basic attributes, tuple attributes, and elements of the new Red Kinh are freely combined from the 2 fused Red Kinh, in which the word also creates a new line to choose from.
o The new cycle inherits the EXP of the two fused periods, the excess EXP will be stored in the EXP store.

5. NEW ACTIVITIES SECRETS OF DAO DAO BAO

– Time: 21:00-24:00 Wednesday, Saturday and 15:00-18:00 Saturday
– Players with the Black Water Command can enter the Secret Realm to win treasures, become the Secret Realm Practitioners – pick up the chest, kill the Treasure Thief and the Boss will receive a chest reward.
– Depending on the type of chest received, each floor will receive Low-Range Beasts, Forging Hammer Fragments, Tieu Minh Phu and Dark Weapon shards.

6. NEW ACTIVITIES IN THE WORLD AN BANG

– Join the activity every Sunday at 21:00-22:00 on the world map.
– Each event has a goal that needs to be completed by all players on the server within the allotted time.
– The event is divided into 3 exciting stages: Surprise, Clues and Final Event.
o When the server-wide clue reaches 100%, it will randomly open 2 sequence of clue events, completing it will trigger the last event.
o The higher the dedication, the more clues you get in the later stages.
– Reward: Giang Ho Lenh and Binh Oa Chest.

7. INCREASE FASHION Attributes

– Diverse fashion collection, thousands of variations depending on your preferences.
– New equipment and mounts will gain additional attack, defense and health attributes

***PERMISSION***

* WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Read image information
* READ_EXTERNAL_STORAGE: Save image information
* RECORD_AUDIO: Support voice chat feature
* CAMERA: Support taking pictures
– Tối ưu hóa tính năng

Whats New

  • ALL previous Bug of Tân Tiếu Ngạo VNG Mobile Game Fixed
  • unlimited Coins/Cash
  • Tân Tiếu Ngạo VNG newly Levels added
  • Tân Tiếu Ngạo VNG Download links working Fast
  • unlimited Unknow item
  • unlimited Hacks
  • Tân Tiếu Ngạo VNG Unlimited Money
Rating Votes
5256